गैर नेपाली नागरिकहरुको श्रम ईजाजतको अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना ।

2020-11-22

Download


View All


.
.
Director General
dg@dol.gov.np
Phone : 01-4107124
.
.
Deputy Director General
ddg@dol.gov.np
Phone : 01-4107207
Maninath Gope
Maninath Gope
Director/Spokeperson
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117
.
.
Director/Information Officer
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117