Showing 1-20 of 20 items.
#TypeTitleDownload
  
1othersश्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा (श्रम नियमावली -२०७५, अनुसूची १० अनुसार)Download
2regulationश्रम नियमावली -२०७५Download
3journalश्रम अडिट मापदण्ड, २०७५Download
4regulationवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२Download
5regulationट्रेड युनियन नियमावली, २०५०Download
6regulationबोनस नियमावलीDownload
7regulationयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५Download
8directoriesईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागि व्यवसाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४Download
9actsट्रेड युनियन ऐन, २०४९ Download
10actsबोनस ऐन, २०३०Download
11actsवालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६Download
12policyराष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६Download
13directoriesविदेशी नागरिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशीका २०७५Download
14directoriesआधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२Download
15othersकार्यस्थलमा हुने ध्वनि तथा प्रकाशको मापदण्डDownload
16othersश्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचाDownload
17othersश्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाचाDownload
18othersTrade Union Federation and Association Registration / Renewal DetailsDownload
19actsश्रम ऐन, २०४८Download
20actsश्रम ऐन, २०७४Download